M: 0903.276.386 / 0913.531.579

DANH SÁCH CHỦ TỌA

Danh sách được sắp xếp theo tên của Chủ tọa

SttTên Chủ tọa Các Phiên
1TS.BS. Đỗ Anh Tú
2PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Đào
3Ban Tổ Chức
4GS.TS. Vũ Công Nguyên
5GS.TS. Nguyễn Đức Công
6ThS.BS. Phạm Đức Mục
7GS.TS. Nguyễn Hải Thủy
8GS.BS Ladson Hilton
9GS.TS. Trần Hữu Dàng
10GS.TS. Stephen J Cavanagh
11GS.TS. Dame Louise Robinson
12GS.TS. Mafauzy Mohamed
13GS.TS. Vasi Naganathan
14PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hường
15TS.BS. Thân Hà Ngọc Thể
16TS.BS. Nguyễn Thị Phương Thủy
17PGS.TS. Nguyễn Văn Tân
18GS.TS. Phạm Thắng
19PGS.TS. Lê Đình Thanh
20PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền
21PGS.TS. Trần Thừa Nguyên
22PGS.TS. Võ Thành Toàn
23PGS.TS. Hà Trần Hưng
24PGS.TS. Nguyễn Trung Anh
25PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh
26GS.TS. Katren Tyler
27PGS.TS. Nguyễn Văn Trí
28TS.BS. Trần Viết Lực